WOJCIECH KACZMARCZYK

pol­ski urzęd­nik, nauczy­ciel aka­de­micki, badacz trze­ciego sek­tora, w 2016 sekre­tarz stanu w Kan­ce­la­rii Pre­miera oraz peł­no­moc­nik rządu ds. spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego i rów­nego trak­to­wa­nia. Naukowo zaj­mo­wał się bada­niem trze­ciego sek­tora w Pol­sce. W ciągu ponad 20 lat swo­jej dzia­łal­no­ści współpra­co­wał m.in. z Fun­da­cją Roz­woju Demo­kra­cji Lokal­nej, Fun­da­cją Cen­trum Roz­wią­zy­wa­nia Spo­rów i Kon­flik­tów przy Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Insty­tu­tem Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Sto­wa­rzy­sze­niem na Rzecz Forum Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych oraz Aka­de­mią Leona Koź­miń­skiego w War­sza­wie. Jako eks­pert Komi­sji Euro­pej­skiej oce­niał pro­jekty w pro­gramach edu­ka­cyj­nych i oby­wa­tel­skich. Był rów­nież eks­per­tem Fun­duszu Sty­pen­dial­nego i Szko­le­nio­wego oraz w Pro­gramie Oby­wa­tele dla Demo­kra­cji w ramach Mecha­ni­zmu Finan­so­wego Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego i Nor­we­skiego Mecha­ni­zmu Finan­so­wego w latach 2009-2015, a także w Pro­gramie Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich w latach 2012-2015. Pra­co­wał rów­nież jako Pro­gram Offi­cer w Fun­da­cji Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji. W latach 1999-2011 był wykła­dowcą, pro­rek­to­rem i uczel­nia­nym koor­dy­na­to­rem pro­gramu Era­smus w Wyż­szej Szkole Admi­ni­stra­cji Publicz­nej w Kiel­cach. Jest auto­rem ese­jów socjo­eko­no­micz­nych w mie­sięcz­niku „Twór­czość”. W 2013 wszedł w skład zespołu eks­per­tów utwo­rzo­nego przez prof. Pio­tra Gliń­skiego, ówcze­snego kan­dy­data Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści na pre­miera „rządu tech­nicz­nego”. 8 stycz­nia 2016 został powo­łany na peł­no­moc­nika rządu ds. spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego i peł­no­moc­nika rządu ds. rów­nego trak­to­wa­nia w ran­dze sekre­tarza stanu w Kan­ce­la­rii Pre­zesa Rady Mini­strów Od 28 wrze­śnia 2016 r. pełni funk­cję Dyrek­tora Depar­ta­mentu Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skiego w Kan­ce­lari Pre­zesa Rady Mini­strów.