PAULINA KREMER

Pra­cuję w sek­torze poza­rzą­do­wym w woje­wódz­twie pomor­skim od 2002 roku. Jest przed­sta­wi­cielka lokal­nej komórki Amne­sty Inter­na­tio­nal. Pełni funk­cję Człon­kini Zarządu Fun­da­cji Poko­le­nia, orga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cej roz­wój trze­ciego sek­tora w powie­cie tczew­skim i nowo­dwor­skim. W Fun­da­cji zaj­muję się zarówno wspar­ciem dla nowo two­rzą­cych się orga­ni­za­cji jak i dla tych które już dzia­łają. Jest tre­nerką STOP, aktyw­nie szko­lącą w obsza­rach: umie­jęt­no­ści inter­per­so­nalne, debaty, pla­no­wa­nie, reali­za­cja, zarzą­dza­nie pro­jek­tami, w tym ze środ­ków UE, moni­to­ring i ewa­lu­acja, ani­ma­cja spo­łeczności lokal­nej, aspekty for­malno-prawne dzia­łal­no­ści wolon­ta­riatu i NGO, budo­wa­nie part­nerstw. Kolej­nym obsza­rem jej dzia­łań jest edu­ka­cja oby­wa­tel­ska mło­dzieży, pro­wa­dzi m.in. warsz­taty w szko­łach dla ucznió­w/u­czen­nic i nauczy­cie­li/-ek. W latach 2007-2013 pla­no­wała i zarzą­dzała pro­jek­tami dofi­nan­so­wa­nymi ze środ­ków UE w ramach EFS. Anga­żuję się także w róż­nego rodzaju ini­cja­tywy oby­wa­tel­skie zwią­zane z pra­wami czło­wieka, edu­ka­cją glo­balną, edu­ka­cją anty­dy­skry­mi­na­cyjną. Współ­two­rzy pro­gramy gran­towe skie­ro­wane do spo­łeczności w sub­re­gio­nie nadwi­ślań­skim w zakre­sie two­rze­nia part­nerstw, pro­ce­dur, ocena wnio­sków, moni­to­ringu dzia­łań, ani­ma­cji grup lokal­nych (m.in. Dzia­łaj lokal­nie, Aku­mu­la­tor Spo­łeczny). Ini­cjuję i wdraża mię­dzy­sek­to­rowe part­ner­stwa na rzecz roz­woju lokal­nego (Powia­towe Part­ner­stwo na Rzecz Roz­woju Zatrud­nie­nia i Spój­no­ści Spo­łecz­nej, part­ner­stwa lokalnew ramach Metro­po­li­tal­nego Pro­gramu Akty­wi­za­cji Spo­łeczno-Zawo­do­wej, nagro­dzone w 2010 r. przez MPiPS ini­cja­tywa part­ner­ska Giełda Zaso­bów), ponadlokal­nego (sieć Cen­trów Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, Fun­dusz Gran­towy Aku­mu­la­tor Spo­łeczny, Euro­desk Pomo­rze) i bran­żo­wego (m.in. sek­tor orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, insty­tu­cji dzia­łających na rzecz mło­dzieży). Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie two­rze­nia pro­ce­dur, doku­men­tów, stra­te­gii, pro­gra­mów dot. roz­woju lokal­nego oraz kon­sul­ta­cji pro­gra­mów kra­jo­wych, regio­nal­nych i lokal­nych. Swoje doświad­cze­nie wyko­rzy­stuje w dzia­łal­no­ści ani­ma­cyj­nej, dorad­czej, eks­perc­kiej w lokal­nych i ponadlokal­nych gre­miach. Jest aktywną człon­ki­nią Pomor­skiej Rady Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, Międzysek­torowego Zespołu ds. Pro­gramu Współ­pracy Samo­rządu Woje­wódz­twa Pomor­skiego z Orga­ni­za­cjami Poza­rzą­do­wymi, Rady Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych Powiatu Tczew­skiego, człon­ki­nią zarządu Trój­miej­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych oraz człon­ki­nią wspie­ra­jącą lokalny zespół ds. Pro­gramu Rewi­ta­li­za­cji Mia­sta Tczewa na lata 2014–20.