JERZY BOCZOŃ

Z dzia­ła­niami oby­wa­tel­skimi jest zwią­zany chyba od początku swego życia. Udo­ku­men­to­wane ma na pewno dzia­ła­nia spo­łecz­ni­kow­skie, jako pra­cow­nik naukowy UG, jako urzęd­nik pomocy spo­łecz­nej a od początku trans­for­ma­cji ustro­jo­wej, jako czynny poza­rzą­do­wiec. W 1993 powo­łał Fun­da­cję RC – Regio­nalne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspo­ma­ga­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, jako orga­ni­za­cję wspie­ra­jącą ini­cja­tywy i dzia­ła­nia oby­wa­tel­skim. Była to pierw­sza tego typu struk­tura o cha­rak­te­rze regio­nal­nym (poza War­szawą). Od samego początku Fun­da­cja RC pod­jęła dzia­ła­nia zmie­rza­jące do korzyst­nego usy­tu­owa­nia orga­ni­za­cji w sys­te­mie lokal­nej samo­rząd­no­ści. Kon­sul­tant i eks­pert pro­gra­mów m.in. Umbrella Pro­ject UNDP, Con­sen­sus, Civic Dia­lo­gue, Forum na rzecz Wycho­dze­nia z Bez­dom­no­ści, Pol­skiej Fun­da­cji Dzieci i Mło­dzieży, Urzędu Woje­wódz­kiego w Gdań­sku, Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Pomor­skiego, samo­rzą­dów powia­to­wych i gmin­nych. W latach 2002-2008 był prze­wod­ni­czący zarządu Ogól­no­pol­skiej Sieci SPLOT. Obec­nie jako czło­nek Pomor­skiej Rady Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych jest wspó­łau­torem stan­dar­dów dla RDPP w całej Pol­sce. Jest też auto­rem porad­ni­ków „Stan­da­ry­za­cja Usług Spo­łecz­nych” i „Budo­wa­nie part­ner­stwa”. Czło­nek Komi­tetu Eks­per­tów i wspó­łau­tor „Modelu współ­pracy admi­ni­stra­cji publicz­nej z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi”. Lau­reat Nagrody Pol­skiej Fun­da­cji Dzieci i Mło­dzieży w roku 2001 „za doko­ny­wa­nie zmiany spo­łecz­nej w śro­do­wi­sku” oraz VIP – Wolon­ta­riat 2006. W 2011 Odz­na­czony Krzy­żem Ofi­cer­skim Orderu Odro­dze­nia Pol­ski, a w 2015 roku Nagrodą Oby­wa­tel­ską 25-Lecia Samo­rząd­no­ści w Pol­sce. Lubiany przez innych: za opty­mizm i wizjo­ner­stwo, nie lubiany za: nie­ustę­pliwą wier­ność zasa­dom i bez­ce­re­mo­nialną szcze­rość.