ANDRZEJ JUROS

Dr n. hum. w zakre­sie psy­cho­lo­gii, mgr filo­zo­fii. Pro­wa­dzi bada­nia z poli­tyki i eko­no­mii spo­łecz­nej, trze­ciego sek­tora, orga­ni­zo­wa­nia spo­łecz­no­ści lokal­nych. Eks­pert III sek­tora na pozio­mie lokal­nym, kra­jo­wym, mię­dzy­na­ro­do­wym. Czło­nek Towa­rzy­stwa Nauko­wego KUL, „Ashoka – Inno­wa­to­rzy dla Dobra Publicz­nego”, Rady Pro­gra­mo­wej Kwar­tal­nika Trzeci Sek­tor, Rady Nauko­wej Kole­gium Mię­dzy­ob­sza­ro­wych Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Huma­ni­styczno-Spo­łecz­nych. Uczest­nik i reali­za­tor wielu pro­jek­tów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Autor i wspó­łau­tor kil­ku­na­stu ksią­żek (m.in. Future of Civil Society. Making Cen­tral Euro­pean Non­pro­fit-Orga­ni­za­tions Work) i kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów.
Ani­ma­tor powo­ła­nia:

  • Lubel­skiego Ośrodka Samo­po­mocy (pierw­szy prze­wod­ni­czący Sieci Regio­nal­nych Ośrod­ków Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych SPLOT od 1996 do 2000 roku),
  • Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. Pierw­szy pre­zes ogól­no­pol­skiej fede­ra­cji Wspól­nota Robo­cza Związ­ków Orga­ni­za­cji Socjal­nych w Pol­sce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku).

Koor­dy­na­tor dzia­łań w woje­wódz­twie lubel­skim pro­jek­tów m.in.: „W stronę pol­skiego modelu gospo­darki spo­łecz­nej – Budu­jemy nowy Lisków”, w ramach Ini­cja­tywy Wspól­no­to­wej EQUAL. (kon­sor­cjum ISP, ARF, WRZOS). „Wspar­cie dla osób nie­peł­no­spraw­nych z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi szansą na roz­wój lokal­nej gospo­darki spo­łecz­nej”.
Wiek 58 lata, żona Zofia – nauczy­cielka, ojciec: Pawła, Szy­mona, Karola i Klary. Pasja: ani­ma­cja spo­łeczna i reli­gijna.