AGNIESZKA RADZIMSKA-KOWALIK

Pre­ze­ska Fun­da­cji MIKRO­AKA­DE­MIA. Ma bogate doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków UE. W latach 2004–13 współ­re­ali­zo­wała 6 pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków UE w ramach EFS o łącz­nych budże­tach pra­wie 4 mln PLN. Na zle­ce­nie zarzą­dzała też pro­jek­tem z prio­ry­tetu III, PO KL z wydat­kami na pozio­mie ponad 12 mln PLN. Obec­nie pra­cuje jako spe­cja­li­sta ds. pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych w Sopoc­kiej Szkole Wyż­szej. Uczest­ni­czyła w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych m.in. przez MRR, RŚFS oraz IOK. Ukoń­czyła rów­nież Stu­dium Kie­row­ni­ków Pro­jek­tów Euro­pej­skich orga­ni­zo­wane przez ARR przy RIF w Gdań­sku. Jest tre­nerką biznesu. Pro­wa­dzi szko­le­nia z zakresu przed­sta­wi­ciela han­dlo­wego, obsługi sekre­ta­riatu oraz wyko­rzy­sta­nia ICT w pracy biu­ro­wej. Od 2008 r. przepro­wa­dziła bli­sko 30 warsz­ta­tów aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy (ponad 480 godz.). W 2015 roku ukoń­czyła XVII edy­cję Szkoły Tre­ner­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia Tre­ne­rów Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. Pro­wa­dzi szko­le­nia dla pomor­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych m.in. z zakresu pro­cesu pla­no­wa­nia pro­jek­tów oraz warsz­taty dla mło­dzieży roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje w zakre­sie auto­pre­zen­ta­cji i sku­tecz­nego poro­zu­mie­wa­nia się oraz tech­nik deba­to­wa­nia. Jest wspó­łau­to­rem książki „Wyko­rzy­staj prze­tarte szlaki eko­no­mii spo­łecz­nej” oraz redak­to­rem i wydawcą „Kuli­narne skarby Prze­zmarka” oraz „Bajka Edu­ka­cyjna”. Pro­wa­dziła zaję­cia dla dzieci – „Warsz­taty dzien­ni­kar­skie”, „Baj­kowa podróż po Euro­pie” oraz „Jak powstaje książka”.