Zaproszenie

   Sto­so­wa­nie kon­sty­tu­cyj­nej zasady pomoc­ni­czo­ści wymaga cią­głego poszu­ki­wa­nia rów­no­wagi pomię­dzy celami i inte­re­sami naj­mniej­szych jed­no­stek – poczy­na­jąc od rodzin i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych – a wła­dzami wyż­szych szcze­bli. Nie­stety, w pol­skiej kul­tu­rze poli­tycz­nej wystę­puje niska wraż­li­wość instan­cji wyż­szych na cele i war­to­ści tych naj­niż­szych. Mają one skłon­ność do pod­po­rząd­ko­wa­nie niż­szych szcze­bli tym wyż­szym.
Celem kon­fe­ren­cji jest prze­gląd sła­bo­ści i suk­ce­sów w reali­za­cji zasady pomoc­ni­czo­ści, w per­spek­ty­wie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego, a w szcze­gól­no­ści sek­tora orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Powszech­nie kry­ty­ko­wana jest mar­gi­na­li­za­cja trze­ciego sek­tora, któ­rej towa­rzy­szy nie­sko­or­dy­no­wana i czę­sto nie­zwią­zana z pier­wotną misją NGO pogoń za pozy­ska­niem grantu na dzia­łal­ność czyli silne uza­leż­nie­nie, a nawet utrata oby­wa­tel­skiej suwe­ren­no­ści. Ten nie­naj­lep­szy stan rela­cji sek­tora oby­wa­tel­skiego z wła­dzami samo­rzą­do­wymi i kra­jo­wymi wymaga prze­my­śle­nia, lep­szych roz­wią­zań i reko­men­da­cji.

naglowek

mają zaszczyt zaprosić na konferencje pt.
ZASADA POMOCNICZOŚCI DROGĄ DO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
która odbędzie się 2 grudnia 2016 sala wystaw czasowych
Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk Pl. Solidarności 1

Formularz zgłoszeniowy i Program konferencji są dostępne w odpowiednich zakładkach niniejszej strony.

stopka